Arbetet med miljöfrågor har hög prioritet idag. Vi har alla ett ansvar, vilket innebär att vi följer lagar och regler men även vanligt sunt förnuft. PLW ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom effektiva tjänster med minsta miljöpåverkan internt och externt.  Ambitionen är att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan på lång och kort sikt.

Inom PLW för vi en öppen och saklig information om vårt miljöarbete till medarbetare och andra intressenter. De vi samarbetar med förväntas verka i linje med vår miljöpolicy. Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. De ska ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan. De ska även arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet.

Vi strävar efter att ständigt använda den miljömässigt främsta tekniken, som är ekonomiskt försvarbar vid varje investering. På så sätt värnar vi om vår omvärld.

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att utvecklas och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden är en viktig del för att lyckas.

Miljö innebär för oss:

  • I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
  • Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
  • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.