Omfattning

Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett IN-medlemsföretag. IN-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:

Medlemsföretag i Installatörsföretagen ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.

Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om IN-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt att söka ersättning ur IN:s garantifond.

Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider:

Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.

Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.

Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.

Begränsning

IN-garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.

IN-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

(Information hämtad från www.installatorsforetagen.se)