Vår vägvisare / policy:

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att utvecklas och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden är en viktig del för att lyckas.

Elsäkerhet innebär för oss:

  • Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
  • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
  • Elmateriel som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
  • För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
  • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.