• Vi håller tider

  Vi kommer när vi sagt att vi ska komma. Vi informerar om våra tider. Vi samarbetar för att hålla våra tider.

 • Vi städar efter oss

  Vi håller ordning på vår arbetsplats och arbetsredskap. Vi uppträder proffsigt och respektfullt. Det ska märkas att vi kommer från PLW.

 • Vi håller vad vi lovar

  Vi tar ansvar för kvalitén i vårt arbete. Vi återkopplar alltid. Vi är ärliga och pålitliga.

Slider Shadow
Fel
 • Användare hittades inte
PLW

PLW

tisdag, 07 mars 2017 09:19

Vår företagspolicy

Vår företagspolicy

– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder


I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På PLW Gruppen AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på PLW Gruppen AB. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Vår

företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder. Robert Lantz, VD
2017-06-07


Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt Organisationsplan och uppdrags- beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.                                                                           
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Miljö

Vi skall säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.
onsdag, 28 maj 2014 06:23

Ekobrotts- myndigheten

Garnisonsfastigheter bygger lokaler åt Ekobrottsmyndigheten, totalt ca 8000 kvm i 5 plan, och det är PLW Elteknik i Linköping, PLW Larm- & Teleteknik och PLW Antenn- & Mediateknik som kommer att få göra alla el-, passer-, antenn- och mediainstallationer.
Arbetet pågår från sommaren 2014 fram till februari 2016.

onsdag, 14 maj 2014 07:04

Förlängt avtal med Akademiska hus

PLW i Linköping har fått serviceavtalet med Akademiska hus förlängt. 
Detta innebär att PLW får göra allt underhåll och alla reparationer på Linköpings universitet i minst två år till.

tisdag, 08 april 2014 09:16

Tornbyverket

PLW Larm- och Teleteknik har av Tekniska verken fått jobbet att byta ut det automatiska brandlarmet samt komplettera med detektorer på KV3 (Tornbyverket).

I en anläggning som KV3 krävs det att man som installatör väljer rätt typ av detektor på rätt plats, varje plats är unik tack vare pannor och annan maskinell utrustning som man måste ta hänsyn till för ett optimalt brandskydd. Installationen är ett fullskydd enligt SBF 110:6.

Prodex-systemet från Hedengren security är ett adresserbart brandlarmsystem som är en fröjd för installatören. Med den smarta analoga slingan görs arbetet på plats mycket flexibelt vid ändringar och komplettering.

tisdag, 08 april 2014 07:56

Tornbyverket

PLW Larm- och Teleteknik har av Tekniska verken fått jobbet att byta ut det automatiska brandlarmet samt komplettera med detektorer på KV3 (Tornbyverket).

I en anläggning som KV3 krävs det att man som installatör väljer rätt typ av detektor på rätt plats, varje plats är unik tack vare pannor och annan maskinell utrustning som man måste ta hänsyn till för ett optimalt brandskydd. Installationen är ett fullskydd enligt SBF 110:6.

Prodex-systemet från Hedengren security är ett adresserbart brandlarmsystem som är en fröjd för installatören. Med den smarta analoga slingan görs arbetet på plats mycket flexibelt vid ändringar och komplettering.

Vi tackar Tekniska verken för förtroendet att få utföra detta jobb.

måndag, 17 mars 2014 08:34

Café Färgargården

PLWs avdelning i Norrköping hjälper Eventfastigheter att återbygga Café Färgagården efter en brand år 2013.
Stor vikt läggs på att förmedla en gammaldags känsla och ett gammaldags utseende.
Bygget är i full gång och beräknas vara klart den 1e juni 2014.

logo

Vår strävan är långsiktiga kundrelationer. Och att alltid ha nöjda kunder. Vi tar ansvar och vi håller vad vi lovat. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och våra medarbetare.

 

Google+

Erhåll våra nyhetsbrev

Hej och välkommen
Tack för er medverkan

I samverkan utvecklar vi teknik för trygghet i vardagen

Vi håller vad vi lovar - Vi håller tider - Vi städar efter oss